close

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • powiększenie czcionki
 • powiększenie strony
 • prosta czcionka
 • kontrast
 • duży kursor
 • ustawienia domyślne

 

Wymagania dla organizatorów imprez z udziałem ponad 50 osób

Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien sprawdzić i zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie, zwracając uwagę m.in. na następujące elementy.

ØWarunki ewakuacji ludzi, a w szczególności zapewnienie:

 • co najmniej dwu wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób, lub których powierzchnia przekracza 300 m2, z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, licząc 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m na każde drzwi oraz kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
 • odległości od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia z pomieszczenia, nie przekraczającej 40 m,
 • odległości od wyjścia z pomieszczenia do drzwi klatki schodowej lub drzwi prowadzących na zewnątrz budynku - 20 m,
 • drożności dróg ewakuacyjnych - nie zastawiania ich, nie składowania na nich materiałów palnych itp.

ØWystrój wnętrz, w tym stosowanie:

 • elementów wyposażenia i wystroju wnętrz z materiałów co najmniej trudno zapalnych.

ØSprawność działania urządzeń przeciwpożarowych, takich jak:

 • systemów sygnalizacji pożarowej,
 • stałych urządzeń gaśniczych,
 • telefonów umożliwiających łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej,
 • gaśnic i innych urządzeń, znajdujących się w obiekcie.

ØZapewnienie dostępu do:

 • gaśnic,
 • miejsc uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków instalacji gazowej,
 • wyjść ewakuacyjnych.

ØOznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:

 • dróg ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, telefonów, wyłączników prądu i kurków głównych instalacji gazowej oraz gaśnic.

ØUmieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

ØZnajomość przez pracowników obsługi i służbę ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, a w szczególności:

 • zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji,
 • sposobu alarmowania Państwowej Straży Pożarnej oraz służb ratowniczych działających w obiekcie,
 • zasad użycia gaśnic oraz uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie.

ØPrzejezdność dróg pożarowych i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczych.

ØWłaściwy dobór i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych.

ØAktualne badania instalacji elektrycznych i odgromowych.

W trakcie trwania imprezy należy zwrócić uwagę na:

 • zapewnienie stałego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone służby lub osoby, zapoznane z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru,
 • przestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego celu nie przeznaczonych,
 • utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych i możliwości natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych,
 • zapewnienie przejezdności dróg pożarowych i zachowanie dostępu do obiektu dla jednostek ratowniczych,
 • sprawność urządzeń nagłaśniających i oświetleniowych,
 • zachowanie bezpieczeństwa podczas stosowania efektów specjalnych,
 • przestrzeganie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń,
 • stosowanie się do postanowień instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,
 • przestrzeganie wymagań prawa lokalnego w zakresie używania wyrobów pirotechnicznych,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez uczestników imprezy.

Imprezy masowe

Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r., poprzez imprezę masową rozumie się imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 300 (nie dotyczy imprez odbywających się w teatrach, kinach, placówkach oświatowych itp.).
Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy (osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, powinien określić szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie (terenie), w którym planuje się przeprowadzenie imprezy. Powyższe uzgodnienie zasad postępowania stanowi m.in. podstawę do wystąpienia przez organizatora imprezy masowej z wnioskiem, do właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy organu administracji samorządowej (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas jej trwania.
W tym celu powinien przede wszystkim zapewnić:

 • spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach budowlanych, sanitarnych i dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • służbę porządkową i informacyjną,
 • pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne,
 • drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd jednostkom ratowniczo - gaśniczym i innym służbom interwencyjnym,
 • warunki zorganizowania łączności pomiędzy służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
 • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych,
 • uzyskanie zezwolenia od właściwego terenowo organu administracji samorządowej na przeprowadzenie imprezy masowej,

Przy organizacji pokazów z użyciem wyrobów pirotechnicznych należy uwzględnić dodatkowo poniższe wskazania:

 • pokazy powinny być organizowane na otwartym terenie, przy czym minimalna odległość stanowisk odpalania materiałów z ukierunkowaniem na otwartą przestrzeń nie powinna być mniejsza niż 25 m od budynków i 50 m od miejsc dla publiczności,
 • lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzględniać spełnienie wymogów co do odległości od terenów leśnych, stogów itp., wynikających z przepisów wykonawczych.

 

źródło: straz.gov.pl

 

 

 

© KP PSP JAWOR 2009-2013

Wszystkie zamieszczone zdjęcia i treści na stronie www.straz-jawor.pl są własnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze i podlegają ochronie prawami autorskimi. Wykorzystywanie tych materiałów bez zgody KP PSP JAWOR jest zabronione.